Governance

Kindercentra Puck&Co is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Al onze inkomsten investeren wij in onze dienstverlening aan ouders & kinderen, aan life-long learning programma’s voor personeelsleden en, waar mogelijk, verbeteringen van onze infrastructuur in de organisatie.

Bestuur
Sandra Scholten is de directeur/bestuurder van Puck&Co. De Commercieel manager, de HR manager en de Kwaliteit & Pedagogiek manager vormen samen met de directeur/bestuurder het managementteam van Puck&Co.

Meer gegevens over het bestuur van Puck&Co vindt u hier.

Raad van Toezicht
Toezicht houden, meedenken, advies geven aan de directeur/bestuurder en verantwoording afleggen door de directeur/bestuurder: dat zijn in het kort de taken van de Raad van Toezicht van Puck&Co. Zij volgt kritisch het functioneren van Puck&Co en bewaakt de ontwikkeling en de continuïteit. De Raad van Toezicht vergadert minimaal 5 keer per jaar met de directeur/bestuurder. In deze vergaderingen komen onderwerpen aan de orde, zoals de jaarrekening, de kwartaalrapportages, de begroting en de tariefstelling. Daarnaast vergadert de Raad van Toezicht jaarlijks met de Ondernemingsraad en het Managementteam. De Raad van Toezicht bestaat uit leden met een brede expertise in hun vakgebied. De Raad van Toezicht is lid van Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK).

Oudercommissies
In de oudercommissies bespreken ouders met de locatieverantwoordelijk medewerker van Puck&Co alle beleidszaken die voor ouders en kinderen van belang zijn. De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een dagopvang, buitenschoolse opvang of peuteropvang locatie. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Alternatieve ouderraadpleging
1 Januari 2016 is de ‘Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen’ in werking getreden. In de wet is vastgelegd dat er bij kleine opvangorganisaties/locaties alternatieve ouderraadpleging mag plaatsvinden als een houder, ondanks voldoende inspanning, geen oudercommissie heeft kunnen instellen. Hoe Puck&Co invulling geeft aan deze alternatieve ouderraadpleging leest u hier: alternatieve ouderraadpleging

Ondernemingsraad
Medezeggenschap is belangrijk bij Puck&Co. Conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) hebben wij een ondernemingsraad. De ondernemingsraad is een personeelsvertegenwoordiging en heeft tot taak de directeur/bestuurder te adviseren en de ontwikkelingen van Puck&Co kritisch te volgen, waarbij de belangen van de medewerkers vooropstaan. De ondernemingsraad vergadert regelmatig met de directeur/bestuurder.

Governance Code Kinderopvang
De Governance Code Kinderopvang is een instrument voor integer en transparant bestuur en toezicht.

Puck&Co en andere kinderopvangorganisaties opereren in een steeds complexere, snel veranderende maatschappelijke en bedrijfsmatige omgeving. Dat stelt alsmaar hogere eisen aan de kwaliteiten van de bestuurders en de professionals, maar ook aan die van (interne) toezichthouders in de semipublieke sector. Toezicht houden is een vak geworden, waarvoor je over behoorlijk veel verschillende competenties moet beschikken: zowel bestuurlijke en inhoudelijke expertise, als gedragskenmerken en beschikbaarheid. Voorheen lag de nadruk op kennis op financieel-technisch gebied. Nu worden steeds vaker andere eisen gesteld aan de professionaliteit van toezichthouders: voldoende inhoudelijke betrokkenheid, vaardigheid om tegenwicht te bieden, aanspreekbaarheid en zichtbaarheid, moreel besef. Puck&Co past de Governance Code Kinderopvang toe.

Klokkenluidersregeling
Kindercentra Puck&Co BV vindt het belangrijk om een deugdelijk integriteitsbeleid te voeren, een goed klokkenluidersbeleid maakt daar onderdeel van uit. Bekijk de Klokkenluidersregeling hier.

 

Kennismaken Inschrijven Tarieven
Puck&Co

Neem contact op

Klant&Service
Postbus 105
6940 AA Didam

Bezoekadres:
Hogenendseweg 2A
6942 DV Didam

T: 0316-229145
E: info@puckenco.nl

    * Zonder uw akkoord kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.